Project Workflow

Project Workflow

JAK PRACUJEMY

Etapy realizacji projektu

PLANUJEMY
ANALIZUJEMY
PROJEKTUJEMY
ROZWIJAMY OPROGRAMOWANIE
FINALIZUJEMY PROJEKT
    Zdefiniowanie głównej idei projektu

    Analiza możliwych konfliktów dla projektu

    Ustalenie aktualnego i pożądanego stanu przyszłego systemu

    Pozyskanie od klientów danych wyjściowych oraz ich oczekiwań
    Zdefiniowanie zespołu zarządzającego projektem

    Analiza możliwości pożądanego stanu przyszłego systemu

    Przygotowanie wstępnego harmonogramu oraz kosztorysu

    Planowanie parametrów jakościowych

    Analiza otoczenia projektu
    Zdefiniowanie niezbędnych zadań i czynności do realizacji projektu

    Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za projekt

    Ułożenie zadań w logicznej kolejności

    Podział obowiązków pomiędzy członków Grupy wdrożeniowej Projektu

    Przygotowanie planów awaryjnych
    Identyfikacja ewentualnych odchyleń od planu projektu

    Śledzenie postępów w stosunku do planu projektu

    Wprowadzanie poprawek oraz ulepszeń do projektu

    Testowanie rozwiązania

    Przekazanie i przeniesienie odpowiedzialności na użytkowników

    Uzyskanie pisemnej zgody klienta i instytucji finansujących projekt
     Porównanie uzyskanego wyniku z założeniami planu projektu

    Ocena i przygotowanie raportu na temat parametrów czasu, kosztów oraz jakości

    Archiwizacja dokumentacji projektowej

    Ocena struktury zarządzania projektem i rozwiązanie zespołów projektowych